Staj Bilgileri

Staj Yapılabilecek Yerler

1- Serbest Muhasebecilik Stajı, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.


2- Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik stajı ise Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı üniversite mezunu olsa dahi Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya gözetim denetiminde yapılamaz. 
Gözetim ve Denetim altında yapılacak stajlarda; Stajyerler bir ticari işletmede bağımlı veya sözleşmeli bir meslek mensubunun (Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci ) gözetim ve denetim inde yapabilirler. 
Gözetim ve Denetim yapılacak stajlarda stajın yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir stajyer staja başlayabilir. Burada asıl olan her bir ticari işletmede birden fazla bordrolu meslek mensubu ya da sözleşmeli meslek mensubunun bulunması durumunda da yine o işletmede yalnızca bir stajyer staj yapabilecektir. Bu koşullarda aynı işletmede birden fazla stajyerlerin saptanması durumunda stajlar iptal edilecektir. 
Staj yapılan işletmede bağımlı (ücreti) meslek mensubu’nun gözetiminde yapılan stajlarda; Stajyer ile bağımlı meslek mensubunun aynı bordroda bulunması gerekmektedir. Aynı işyerlerinde ancak o işyeri ait farklı yerlerde (şube, temsilcilik, şantiye, fabrika bölge müdürlüklerinde v.b.) staj yapılamaz. 
Bir işletme ile sözleşmeli olan meslek mensubunun gözetiminde ve denetiminde yapılan stajlarda ise yine tek bir stajyer staj yapabilir. Ayrıca, meslek mensubunun staj yapılan işletme ile staj süresince her yıla ilişkin yapmış olduğu sözleşmeler ile bu sözleşmelere dayalı alınan ücrete ait ilgili dönemde düzenlenmiş makbuz örnekleri sunulmak zorundadır. Bu belgeler stajyerlerin dosyasında bulunduracaktır. 
Aşağıda sıralanan iş yerlerinde staja başlaması söz konusu değildir. 
- Bir işyerine ait merkez dışında; şubelerde, temsilciliklerde, şantiyelerde, bölge müdürlüklerinde ve fabrikalarda,

-Dernek, vakıf, yapı kooperatifi, sendika, birlik ve meslek odalarında,

-Belediyelerde

-Üniversitelerde sayman, fon saymanı vb. görevler,

-Kamu kurumlarında sayman olarak çalışmalar.

Belediyeler, vakıflar, odalar, birlikler ve derneklerin Türk Ticaret Kanununda tanımlanan tüzel kişiliğe sahip A.Ş., LTD. ŞTİ. ve İktisadi İşletmelerinde ve Serbest Bölgelerde staj yapılabilir. 
Yukarıda tanımlananların dışındaki kurum veya kuruluşlarda staj yapılması için yapılacak başvurularda TESMER’ in yazılı görüşü doğrultusunda staja başlanılması mümkündür. Bu durumlarda TESMER’ in olumlu görüşünün alınmasını UNUTMAYINIZ. 

Staja Kimler Başvurabilir?

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajına kimlerin başvurabileceği 3568 sayılı yasa ile birlikte yönetmenliklerle düzenlenmiştir.


I-SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINA 3568 sayili kanunun 4. maddesindeki genel koşullarla ile 5 / A – a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların staja başvurabilmek için başvuruda bulunabileceklerine değinilmektedir.

Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancıi yüksek öğrenim kurumlarından lisan düzeyinde mezun olmakla beraber, yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir

Kanunda açıkça belirtmeyip, denkliğinden kuşku duyulan öğretim kurumları mezunlarin staj başvurularıinda, Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin ( TESMER )’in olumlu görüşü alınmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca Tesmer’in vermiş olduğu görüş staj yerin staj dosyasında bulunacaktır. Buna benzer durumlarda, mutlaka Tesmer’in olumlu görüşünün bildirildiği yazının staj dosyanızda bulunmasına dikkat ediniz.

II- SERBEST MUHASEBECİLİK STAJINA 3568 sayili kanunun 4. maddesindeki genel koşullarla ile 5/A–a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların staja basvurabilmek için başvuruda bulunabileceklerine değinilmistir. Buna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için gereken fakülte ve yüksek okulların konuları ile ilgili ön lisans düzeyinde mezun olanlar ile ticaret ve maliye yüksek liselerinden mezun olanlar serbest muhasebecilik stajı için başvurabileceklerdir.

Serbest Muhasebecilik stajına yapılacak başvurularda diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması koşuldur. Ön lisans mezunu olabileceğini gösterir yazı ile staj başvuruları kabul edilmediği gibi, yanlışlıkla başlatılmış stajlar da iptal edilecektir.

Lise mezunları; çok programlı lise ve açık lise’ler 3568 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmekte ve staj başvuruları kabul edilmemektedir.

STAJA BAŞVURU VE SÜRESİ

3568 Sayılı yasanın öngördüğü koşullara sahip olanlar her yıl nisan - ağustos ve aralık aylarında staja başvurusunda bulunabilirler.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik için staj süresi 2 yıl,

Serbest muhasebecilikte;

Ön lisans mezunlari için 4 yıl,

Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunlarıi için ise 6 yıl’dir.

Staj sırasında bir yüksek okulun (2 yıllık veya 4 yıllık) bitirilmesi durumunda, hangi yüksek okul bitirmiş ise o yüksek okulun gerektirdigi staj süresi yüksek okul mezuniyet tarihinden itibaren başlar, daha önceki yapılan stajlar ilgili yüksek okul için gerekli staj süresinden sayılmaz. Aynı koşul ticaret lisesi mezunu stajyerlerin, stajlarıi sırasında ön lisans veya lisans mezunu olmalari durumunda da geçerlidir.

Stajlarin kesintisiz yapılması esas olup, sürelerin hesabında ay 30, yıl ise 360 gün olarak değerlendirilir. Yasal izinler dışında ilgili ayda eksik yapılması söz konusu degildir. Mücbir sebepler dışında stajına ara veren veya düzenli olarak stajını devam ettirmeyen adayların stajlari Oda ve/veya Tesmer Yönetim Kurulu kararıi ile iptal edilir. Adaylarin stajlarına devamını oda ve/veya Tesmer şubeleri ile yanıinda staj yapılan meslek mensuplari denetler ve kontrol ederler. Yanında staj yapılan meslek mensubu stajyerlerin devamsızlıklarini bağlı oldukları odaya bildirmek zorundadırlar. Bu durumda da stajın iptali söz konusudur.